Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Stypendia socjalne i zapomogi

Stypendium socjalne dla studentów WWSI

To stypendium może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie to 1.294,40 zł miesięcznie.

Stypendium socjalne można otrzymać już na pierwszym roku studiów.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w drodze zarządzenia.
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez rodziców, opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26 rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej


 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5 ust.1 i kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

UWAGA WAŻNE!!!

W przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie na członka rodziny do 600 zł został wprowadzony obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

Stypendia zostają przyznane na 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na 5 miesięcy w semestrze letnim i są wypłacane na rachunek bankowy studenta lub zaliczone na poczet czesnego (na wniosek złożony przez studenta).

Studenci zamierzający ubiegać się o stypendium socjalne składają wnioski o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 20 października danego roku akademickiego, a w przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego do dnia 20 marca danego roku akademickiego.

Druk wniosku o stypendium socjalne wraz z opisem wypełniania i wykazem wymaganych załączników można otrzymać w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki lub pobrać ze strony internetowej Uczelni.


Zapomogi dla studentów WWSI

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: śmierć najbliższego członka rodziny, ciężką chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie losowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub życiowymi (ingerujące w plany życiowe, którym nie można było zapobiec), zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp. i inne okoliczności, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Wniosek o udzielenie zapomogi student składa w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego, chyba że opóźnienie złożenia wniosku wynika z przyczyn niezależnych od studenta.

Wniosek o udzielenie zapomogi student składa na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki lub na stronie internetowej Uczelni w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wymienione wyżej stypendia i zapomogi dla studentów zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1509, z późn. zm.).

Student ubiegający się o świadczenia dla studentów w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów i w innej uczelni.

Szczegółowe informacje są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o przyznanie zapomogi

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium lub zapomogę

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów i w innej uczelni

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku

Ostatnia modyfikacja: 15-09-2023 / IM