Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez WWSI Państwa danych osobowych. Informacje znajdują się tu: link.

Stypendia socjalne i zapomogi

Stypendium socjalne dla studentów WWSI

To stypendium może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie to 1051,70 zł miesięcznie.


Stypendium socjalne można otrzymać już na pierwszym roku studiów.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w drodze zarządzenia.
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez rodziców, opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26 rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5 ust.1 i kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

Student stacjonarnego (dziennego) trybu kształcenia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości  z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki.

Stypendia zostają przyznane na 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na 5 miesięcy w semestrze letnim i są wypłacane na rachunek bankowy studenta lub zaliczone na poczet czesnego (na wniosek złożony przez studenta).

Studenci zamierzający ubiegać się o stypendium socjalne składają wnioski o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 20 października danego roku akademickiego, a w przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego do dnia 20 marca danego roku akademickiego.

Druk wniosku o stypendium socjalne wraz z opisem wypełniania i wykazem wymaganych załączników można otrzymać w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki lub pobrać ze strony internetowej Uczelni.

 


Zapomogi dla studentów WWSI

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Poprzez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody (powódź, pożar) itp.

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi musi udokumentować pogorszenie się swojej sytuacji materialnej.

Wniosek o udzielenie zapomogi student składa na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki lub na stronie internetowej Uczelni w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wymienione wyżej stypendia i zapomogi dla studentów zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307, z późn. zm.).

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni.

Szczegółowe informacje są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

 

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o przyznanie zapomogi

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium lub zapomogę

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku

Ostatnia modyfikacja: 29-10-2018 / KS