Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Stypendium rektora dla studentów WWSI

Stypendia rektora są formą pomocy materialnej dla najlepszych studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Stypendium rektora może otrzymać student, który w poprzednim roku studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Zdaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą):

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w terminie określonym w regulaminie studiów zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i uzyskał wszystkie zaliczenia.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów,  z wyjątkiem studentów studiów drugiego stopnia (magisterskich).

O stypendium  rektora może się ubiegać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 • Warunkiem przyznania stypendium rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce  jest uzyskanie przez studenta w poprzednim roku akademickim określonej w danym roku średniej ocen. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, które student powinien zaliczyć zgodnie z programem i planem studiów na ocenę.
  W celu wyłonienia studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce Biuro Spraw Studenckich WWSI sporządza ranking obejmujący 8% studentów spełniających warunki do uzyskania stypendium rektora z najwyższą średnią ocen uzyskanych w poprzednim roku, odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ranking sporządzany jest w terminie do 15 października w semestrze zimowym oraz do 15 marca w semestrze letnim. Listy rankingowe zawierające numery albumów studentów uszeregowane według uzyskanej średniej ocen wraz z ustaloną przez Rektora WWSI średnią ocen uprawniającą do uzyskania stypendium są podawane do wiadomości studentów.


Po ogłoszeniu listy rankingowej, studenci uprawnieni do uzyskania stypendium rektora z tytułu uzyskania średniej ocen składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim.

 • Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne może otrzymać student który uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne w poprzednim roku akademickim.


Za osiągnięcia naukowe uważa się:

 1. publikacje naukowe w wydawnictwach naukowych,
 2. przedstawienie referatu na konferencji naukowej,
 3. aktywną działalność w kołach naukowych rezultatem której są referaty, odczyty, seminaria, udział w konferencjach naukowych, realizacja projektów popularyzujących naukę itp.,
 4. nagrody i wyróżnienia w konkursach o charakterze naukowym,
 5. inne sukcesy naukowe.


Za osiągnięcia artystyczne uważa się:

 1. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
 2. dzieła artystyczne,
 3. inne sukcesy artystyczne.


Studenci ubiegający się o stypendia rektora z tytułu osiągnięć naukowych lub artystycznych składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi właściwe osiągnięcia w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim.

 • Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe może otrzymać student który uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w poprzednim roku akademickim.


Za wysokie wyniki sportowe uważa się:

 1. zajęcie co najmniej 6-go miejsca w następujących zawodach międzynarodowych lub krajowych: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada, Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych,
 2. wysoki poziom sportowy w dyscyplinach nie objętych rywalizacją, o której mowa w pkt 1), przy jednoczesnym reprezentowaniu Uczelni w tej dyscyplinie sportu,
 3. bardzo wysoki poziom sportowy lecz nie kwalifikujący do otrzymania stypendium zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 1) i 2).


Studenci ubiegający się o stypendia rektora z tytułu wysokich wyników sportowych składają wniosek o przyznanie stypendium rektora na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi uzyskane wyniki sportowe w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim.

Stypendia rektora zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1509, z późn. zm.).

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni.


Szczegółowe informacje na temat stypendium rektora są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów i w innej uczelni

Ostatnia modyfikacja: 22-11-2022 / AK