Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez WWSI Państwa danych osobowych. Informacje znajdują się tu: link.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów WWSI

Stypendia rektora są formą pomocy materialnej dla najlepszych studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student który:

 • uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub
 • posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w terminie określonym w regulaminie studiów zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i uzyskał wszystkie zaliczenia.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów,  z wyjątkiem studentów studiów drugiego stopnia (magisterskich) rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w roku złożenia egzaminu maturalnego i jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty,  jeśli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

 • Warunkiem przyznania stypendium rektora z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen jest uzyskanie przez studenta w poprzednim roku akademickim określonej w danym roku średniej ocen. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, które student powinien zaliczyć zgodnie z programem i planem studiów na ocenę.
  W celu wyłonienia studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej ocen Biuro Spraw Studenckich WWSI sporządza ranking obejmujący 8% studentów spełniających warunki do uzyskania stypendium rektora z najwyższą średnią ocen uzyskanych w poprzednim roku, odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ranking sporządzany jest w terminie do 15 października w semestrze zimowym oraz do 15 marca w semestrze letnim. Listy rankingowe zawierające numery albumów studentów uszeregowane według uzyskanej średniej ocen wraz z ustaloną przez Rektora WWSI średnią ocen uprawniającą do uzyskania stypendium są podawane do wiadomości studentów.

Po ogłoszeniu listy rankingowej, studenci uprawnieni do uzyskania stypendium rektora z tytułu uzyskania średniej ocen składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim.

 • Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne może otrzymać student który uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne w poprzednim roku akademickim.

Za osiągnięcia naukowe uważa się:

 1. publikacje naukowe w wydawnictwach naukowych,
 2. przedstawienie referatu na konferencji naukowej,
 3. aktywną działalność w kołach naukowych rezultatem której są referaty, odczyty, seminaria, udział w konferencjach naukowych, realizacja projektów popularyzujących naukę itp.,
 4. nagrody i wyróżnienia w konkursach o charakterze naukowym,
 5. inne sukcesy naukowe.

Za osiągnięcia artystyczne uważa się:

 1. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
 2. dzieła artystyczne,
 3. inne sukcesy artystyczne.

Studenci ubiegający się o stypendia rektora z tytułu osiągnięć naukowych lub artystycznych składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi właściwe osiągnięcia w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim.

 • Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe może otrzymać student który uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku akademickim.

Za wysokie wyniki sportowe uważa się:

 1. zajęcie co najmniej 6-go miejsca w następujących zawodach międzynarodowych lub krajowych: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada, Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych,
 2. wysoki poziom sportowy w dyscyplinach nie objętych rywalizacją, o której mowa w pkt 1), przy jednoczesnym reprezentowaniu Uczelni w tej dyscyplinie sportu,
 3. bardzo wysoki poziom sportowy lecz nie kwalifikujący do otrzymania stypendium zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 1) i 2).

Studenci ubiegający się o stypendia rektora z tytułu wysokich wyników sportowych składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi uzyskane wyniki sportowe w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim.

 

 •  
  1. rezultatem której są referaty, odczyty, seminaria, udział w konferencjach naukowych, realizacja projektów popularyzujących naukę itp.,

Stypendia rektora zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307, z późn. zm.).

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni.

Szczegółowe informacje na temat stypendium rektora są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni
Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018 / KS