Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Stypendium rektora dla najlepszych studentów WWSI

Stypendia rektora są formą pomocy materialnej dla najlepszych studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student który:

 • uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub
 • posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w terminie określonym w regulaminie studiów zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i uzyskał wszystkie zaliczenia.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów,  z wyjątkiem studentów studiów drugiego stopnia (magisterskich) rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 • Warunkiem przyznania stypendium rektora z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen jest uzyskanie przez studenta w poprzednim roku akademickim określonej w danym roku średniej ocen. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, które student powinien zaliczyć zgodnie z programem i planem studiów na ocenę.
  W celu wyłonienia studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej ocen Biuro Spraw Studenckich WWSI sporządza ranking obejmujący 8% studentów spełniających warunki do uzyskania stypendium rektora z najwyższą średnią ocen uzyskanych w poprzednim roku, odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ranking sporządzany jest w terminie do 15 października w semestrze jesiennym oraz do 15 marca w semestrze wiosennym. Listy rankingowe zawierające numery albumów studentów uszeregowane według uzyskanej średniej ocen wraz z ustaloną przez Rektora WWSI średnią ocen uprawniającą do uzyskania stypendium są podawane do wiadomości studentów.

  Po ogłoszeniu listy rankingowej, studenci uprawnieni do uzyskania stypendium rektora z tytułu uzyskania średniej ocen składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni w terminie do 31 października w semestrze jesiennym oraz do 31 marca w semestrze wiosennym.

 • Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne może otrzymać student który uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne w poprzednim roku akademickim.

  Za osiągnięcia naukowe uważa się:

  • publikacje naukowe,
  • aktywność w kołach naukowych,
  • nagrody i wyróżnienia w konkursach,
  • inne sukcesy naukowe.

  Za osiągnięcia artystyczne uważa się:

  • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
  • dzieła artystyczne,
  • inne sukcesy artystyczne.

  Studenci ubiegający się o stypendia rektora z tytułu osiągnięć naukowych lub artystycznych składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi właściwe osiągnięcia w terminie do 31 października w semestrze jesiennym oraz do 31 marca w semestrze wiosennym.

 • Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe może otrzymać student który uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku akademickim.

  Za wysokie wyniki sportowe uważa się:

  • zajęcie co najmniej 6-go miejsca w następujących zawodach międzynarodowych lub krajowych: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada, Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych,
  • wysoki poziom sportowy w dyscyplinach nie objętych rywalizacją, o której mowa w pkt 1), przy jednoczesnym reprezentowaniu Uczelni w tej dyscyplinie sportu,
  • bardzo wysoki poziom sportowy lecz nie kwalifikujący do otrzymania stypendium zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 1) i 2).

  Studenci ubiegający się o stypendia rektora z tytułu wysokich wyników sportowych składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi uzyskane wyniki sportowe w terminie do 31 października w semestrze jesiennym oraz do 31 marca w semestrze wiosennym.


Stypendia zostają przyznane na 5 miesięcy w semestrze jesiennym oraz na 5 miesięcy w semestrze wiosennym i są wypłacane na rachunek bankowy studenta lub zaliczone na poczet czesnego (na wniosek złożony przez studenta).

Stypendia rektora zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307, z późn. zm.).

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni.

Szczegółowe informacje na temat stypendium rektora są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni
Ostatnia modyfikacja: 19-09-2014 / PL