Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez WWSI Państwa danych osobowych. Informacje znajdują się tu: link.

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa.

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem,  że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.


Podstawowe cechy kredytu studenckiego:

  • Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów;
  • Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat;
  • Kredyt jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku akademickim;
  • Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego;
  • Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów;
  • Spłata kredytu trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu;
  • Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego  miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy;
  • Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:

- w 50% w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie do 1%,

- w 35% w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie od 1,01 do 5% ,

- w 20% w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie od 5,01 do 10%

najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia w danym roku akademickim;

  • W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (choroba, wypadek itp.) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność);
  • Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu w przypadku trudnej sytuacji materialnej. Student ma prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli przedstawi w banku dokumenty potwierdzające utratę źródła dochodu (np. utratę pracy, przypadek losowy, wypadek).


Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto). Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.


Lista banków, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich:
1. PKO Bank Polski S.A,
2. Bank PEKAO S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
4. SGB-Bank S.A (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w jednym z ww. banków do dnia 20 października 2018 r. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich są udzielane w Dziale Rozliczeń ze Studentami Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (0-22) 489-64-20.

 

Ostatnia modyfikacja: 13-09-2018 / KS