Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Od 25 maja obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez WWSI Państwa danych osobowych. Informacje znajdują się tu: link.

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa.

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem,  że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.


Podstawowe cechy kredytu studenckiego:

  • Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów;
  • Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat;
  • Kredyt jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku akademickim;
  • Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego;
  • Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów;
  • Spłata kredytu trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu;
  • Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy;
  • Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni;
  • W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (choroba, wypadek itp.) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność);
  • Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu w przypadku trudnej sytuacji materialnej. Student ma prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli przedstawi w banku dokumenty potwierdzające utratę źródła dochodu (np. utratę pracy, przypadek losowy, wypadek).


Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Zmianie ulega definicja dochodu na osobę w rodzinie. Nowa, korzystniejsza definicja stanowi, iż przy wyliczaniu dochodu na osobę w rodzinie brane będą pod uwagę dochody netto, liczone tak, jak przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni.

Lista banków, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich:
1. PKO Bank Polski S.A,
2. Bank PEKAO S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
4. SGB-Bank S.A.

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w jednym z ww. banków do dnia 15 listopada 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich są udzielane w Dziale Rozliczeń ze Studentami Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (0-22) 489-64-20.

Ostatnia modyfikacja: 06-10-2014 / PL