Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez WWSI Państwa danych osobowych. Informacje znajdują się tu: link.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przy ustalaniu uprawnień do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna studenta. Podstawę do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Stypendia zostają przyznane na 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na 5 miesięcy w semestrze letnim i są wypłacane na rachunek bankowy studenta lub zaliczone na poczet czesnego (na wniosek złożony przez studenta).

Studenci zamierzający ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 20 października danego roku akademickiego (w semestrze zimowym) oraz do 20 marca danego roku akademickiego (w semestrze letnim).
Druk wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz z opisem wypełniania i wykazem wymaganych załączników można otrzymać w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki lub pobrać ze strony internetowej Uczelni.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać już na pierwszym roku studiów.

Stypendia te są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307, z późn. zm.).

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni.

Szczegółowe informacje są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

 

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni

Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018 / KS