Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przy ustalaniu uprawnień do stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna studenta. Podstawę do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendia zostają przyznane na 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na 5 miesięcy w semestrze letnim i są wypłacane na rachunek bankowy studenta lub zaliczone na poczet czesnego (na wniosek złożony przez studenta).

Studenci zamierzający ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych składają wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 20 października danego roku akademickiego (w semestrze zimowym) oraz do 20 marca danego roku akademickiego (w semestrze letnim).
Druk wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z opisem wypełniania i wykazem wymaganych załączników można otrzymać w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki lub pobrać ze strony internetowej Uczelni.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać już na pierwszym roku studiów.

Stypendia te są zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1509, z późn. zm.).

Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów i w innej uczelni.

Szczegółowe informacje są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów i w innej uczelni

Ostatnia modyfikacja: 30-09-2022 / LS