Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Fundusz Świadczeń dla studentów

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Zgodnie z brzmieniem Art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) każdy student, zarówno uczelni publicznej, jak i niepublicznej może ubiegać się o pomoc materialną. Dotyczy to studentów wszystkich trybów kształcenia – zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki funkcjonuje FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ dla studentów uczelni, który przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg.

Funkcjonowanie Funduszu Świadczeń dla studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki określa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz szczegółowy Regulamin świadczeń dla studentów ustalony przez Rektora na podstawie ustawowego upoważnienia w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium rektora,
  3. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  4. zapomogę,
  5. kredyt studencki.

 

Tryb składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2023/2024

Wnioski o stypendia i zapomogi można składać:

1. do skrzynki z napisem "wnioski - stypendia" znajdującej się na parterze w budynku uczelni  obok recepcji. Po wrzuceniu wniosku należy wysłać informację na adres mailowy stypendia@wwsi.edu.pl -  otrzymanie maila zwrotnego z potwierdzeniem, że wniosek wpłynął będzie oznaczało przyjęcie wniosku

2. poprzez wysłanie ich pocztą na adres uczelni z dopiskiem "stypendia"

3. osobiście w uczelni w pokoju 204 – Dział Rozliczeń ze studentami, tylko w uzasadnionych przypadkach, 

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

Ostatnia modyfikacja: 15-09-2023 / IM