Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Regulamin praktyk - do 2021/22

REGULAMIN PRAKTYK 

1. Zgodnie z programem nauczania Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki studenci studiów I i II stopnia są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wybranej przez siebie instytucji oraz firmie, w oparciu o obowiązujący Regulamin oraz Plan praktyk, zatwierdzony przez Rektora.

2. Obowiązujący łączny wymiar praktyk na studiach I stopnia wynosi 320 godzin (8 tygodni)

 Proponowany przez uczelnię plan praktyk dla studentów I stopnia obejmuje dwa etapy praktyk zawodowych:

Etap I – w szkołach poziomu ponadgimnazjalnego w wymiarze 120 godzin

Etap II – w działach IT firm lub instytucji w wymiarze 200 godzin

Obowiązujący łączny wymiar praktyk na studiach II stopnia wynosi 160 godzin (4 tygodnie) specjalistycznego stażu zawodowego w dziale IT wybranej przez studenta firmy lub Instytucji.

3. Studenci mają możliwość indywidualnego znalezienia miejsca odbywania praktyki. Uczelnia oferuje praktyki najlepszym studentom oraz pomaga w sytuacjach, gdy studenci mają problem z samodzielną realizacją programu praktyk.

Aby umożliwić pogodzenie nauki z realizacją praktyk Uczelnia zapewnia:

  • organizację zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych uwzględniającą jeden dzień w tygodniu wolny od zajęć w Uczelni, przeznaczony na realizację praktyki;
  • Elastyczny System Kształcenia Akademickiego – możliwość udziału w części zajęć w formie zdalnej oraz dostęp do treści dydaktycznych w formie cyfrowej;
  • możliwość zastosowania indywidualnego toku studiów za zgodą Rektora Uczelni na podstawie Regulaminu studiów Rozdział 7, § 19, pkt 3.9.

 

4. Uczelnia zobowiązana jest do sprawowania nadzoru merytoryczno-wychowawczego nad przebiegiem praktyki. Kontrolę tą sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. szkoleń i staży zawodowych, który pełni funkcję opiekun praktyk z ramienia Uczelni.

5. Pełnomocnik Rektora ds. szkoleń i staży zawodowych upoważniony jest do wykonywania w imieniu i na rzecz Szkoły następujących czynności:

- Nawiązywania kontaktów z firmami i instytucjami w celu inicjowania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych;

- Przygotowywania i podpisywania niezbędnych do podjęcia współpracy dokumentów;

- Nadzorowania realizacji praktyk poprzez wizytowanie miejsc praktyk oraz rozmowy ze studentami i opiekunami.

- Oceny efektywności kształcenia praktycznego oraz ostatecznego zaliczania odbytych przez studentów praktyk

6. Student na min. 7 dni przed rozpoczęciem praktyki powiadamia o tym fakcie Pełnomocnika Rektora ds. szkoleń i staży zawodowych, przesyłając w wersji elektronicznej wypełniony formularz zgłoszeniowy.

7. Skierowanie studenta do wybranej instytucji odbywa się na podstawie dokumentów wydanych przez Pełnomocnika Rektora ds. szkoleń i staży zawodowych.

W przypadku kierowania studenta do szkoły średniej do dokumentów tych należą:
- Porozumienie o współpracy (tylko w przypadku szkół z którymi WWSI nie prowadziło dotychczas współpracy w zakresie praktyk zawodowych),
- Skierowanie na praktyki,
- Ramowy Program Praktyk (wytyczne dla opiekuna praktyki).

W przypadku kierowania studenta do odbycia praktyki w firmach lub instytucjach są to:

- Skierowanie na praktykę

- Umowa w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych
- Ramowy Program Praktyk.

8. Formalne rozpoczęcie praktyk następuje po odebraniu przez studenta pisemnego skierowania na praktykę. W terminie 7 dni od daty odbycia pierwszego dnia praktyki student jest zobowiązany dostarczyć na Uczelnię jeden egzemplarz podpisanej Umowy  (w przypadku praktyki w firmach/instytucjach) lub Porozumienia (w przypadku praktyki w szkole średniej)

9. Obowiązki studenta odbywającego praktykę zawodowa:

Praktykant jest zobowiązany stosować się do Regulaminu Praktyk Zawodowych i zasad pracy, obowiązujących w miejscu praktyk.

Praktykant ma obowiązek powiadomić opiekuna praktyk z ramienia instytucji o swojej nieobecności i jej przyczynach oraz usprawiedliwić tę nieobecność. W przypadku, gdy praktykant nie powiadomi opiekuna o swojej nieobecności, opiekun ma prawo przerwać praktykę i nie oceniać jej dotychczasowego przebiegu.

Podczas praktyk student zobowiązany jest wykonywać zadania powierzone mu przez opiekuna praktyk lub osobę przez niego upoważnioną.

10. Zakończenie praktyk następuje po rozliczeniu się praktykanta z powierzonych mu zadań i wpisaniu przez opiekuna praktyk zaliczenia na arkuszu skierowania na praktyki (opinia opiekuna praktyk). Po uzyskaniu od opiekuna praktyk pisemnego zaliczenia praktyk na formularzu skierowania, student sporządza sprawozdanie ze zrealizowanych zadań, które potwierdzone zostaje przez opiekuna praktyk podpisem i  pieczęcią instytucji. Dokumenty potwierdzające odbytą praktykę student zobowiązany jest dostarczyć  Pełnomocnikowi Rektora ds. szkoleń i staży zawodowych w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia praktyki.

Ostatecznego zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. szkoleń i staży zawodowych po weryfikacji dostarczonych przez studenta dokumentów pod kątem ich zgodności z regulaminem praktyk oraz wymaganymi programem studiów efektami kształcenia.

Zaliczenie potwierdzone zostaje odpowiednim wpisem na protokole zaliczenia oraz w indeksie studenta.

Zaliczenie praktyk jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

11. Pracujący studenci mogą zaliczyć oba etapy praktyk zawodowych w ramach obowiązków pełnionych w pracy. Warunkiem zaliczenia praktyk w tym trybie jest praca na stanowisku, na którym student wykonuje obowiązki z zakresu informatyki umożliwiające mu zdobycie wymaganych efektów uczenia się w ramach przedmiotu.

- Osoby zatrudnione na umowę o pracę są zobowiązane dostarczyć potwierdzone przez pracodawcę (przełożonego lub dział kadr) zaświadczenie poświadczające okres zatrudnienia oraz wykaz pełnionych obowiązków. Zaświadczenie musi zawierać również informację o nabytych przez studenta kompetencjach odpowiadającym wymaganym efektom uczenia się.

- Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych są zobowiązane dostarczyć potwierdzone przez zleceniodawcę (przełożonego lub dział kadr) zaświadczenie poświadczające okres zatrudnienia oraz wykaz pełnionych obowiązków. Zaświadczenie musi zawierać również informację o nabytych przez studenta kompetencjach odpowiadającym wymaganym efektom uczenia się.

- Osoby prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie informatyki są zobowiązane dostarczyć:

a)    zaświadczenie dot. osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności zakładanych programem studiów efektów uczenia się wraz z wykazem obowiązków;

b)    kopię wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzającą działalność w obszarze IT.

Dokumenty wymagane do zaliczenia praktyk przyjmowane są przez Pełnomocnika Rektora ds. szkoleń i staży zawodowych również w formie elektronicznej. Ich akceptacja jest uzależniona od jakości przesłanych dokumentów. 

12. W uzasadnionych sytuacjach student ma możliwość zmiany kolejności odbywania praktyk zawodowych. W takim przypadku student zobowiązany jest do złożenia na ręce Pełnomocnika Rektora ds. szkoleń i staży zawodowych stosownego podania wraz z uzasadnieniem.

W przypadku uzyskania zgody na zamianę kolejności etapów praktyk student zobowiązany jest do odbycia praktyki w firmie wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.

Ostatnia modyfikacja: 22-05-2024 / AW