Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Najczęściej zadawane pytania; wzory dokumentów

Kogo obowiązują praktyki?

Praktykami/stażami zawodowymi objęci są wszyscy studenci WWSI zgodnie z planem praktyk.

Czy mogę odbyć praktykę w dowolnej szkole średniej, czy tylko w szkole która znajduje się w wykazie współpracujących szkół? 

Praktykę można odbyć w dowolnej szkole. Jeśli szkoła nie prowadziła dotychczas współpracy z WWSI w zakresie praktyk zawodowych, niezbędne będzie podpisanie Porozumienia o współpracy wraz z rozpoczęciem praktyki.

Czy na praktykach w szkole średniej muszę prowadzić lekcje informatyki?

Nie. Praktyka nie ma charakteru dydaktycznego. Ewentualny udział studenta w realizacji lekcji jest dobrowolny i należy do decyzji studenta.

Kto może zostać zwolniony z odbywania praktyk?

Studenci pracujący „w zawodzie” mogą zostać zwolnieni z konieczności odbywania praktyk po przedstawieniu stosownego zaświadczenia. Warunkiem zaliczenia jest zakres obowiązków obejmujący zagadnienia z zakresu teleinformatyki.

Czy dostępny jest wzór zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie  "w zawodzie"?

Tak, wszystkie obowiązujące wzory dokumentów dostępne są na dole strony.

Czy zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez mojego pracodawcę według wzoru obowiązującego w mojej firmie również będzie honorowane?

Niestety nie. Ze względu na specyficzne informacje jakie musi zawierać zaświadczenie m.in. potwierdzenie uzyskania w ramach praktyk określonych programem studiów efektów uczenia się, honorowane będą jedynie zaświadczenia wg. wzoru Uczelni (dostępne na dole strony)

Które "efekty uczenia się" widoczne na zaświadczeniu muszą zostać osiągnięte, aby zaliczyć praktyki w ramach pracy zawodowej?

Aby otrzymać zaliczenie przedmiotu wszystkie "efekty uczenia się" muszą zostać oznaczone jako osiągnięte (rubryka TAK). 

Czy zaświadczenie od pracodawcy  mogę przesłać wersji elektronicznej?

Tak, dokumenty można przesyłać w formie skanu pod adres praktyki[(at)]wwsi.edu.pl
Wymagany jest skan o wysokiej jakości umożliwiający jego ponowny wydruk. Preferowany jest format pdf. Zdjęcia nie są akceptowane.

Czy mogę  zamienić kolejność odbywanych praktyk tzn. w pierwszej kolejności odbyć praktykę w firmie a potem praktykę w szkole średniej?

Tak,  jest to możliwe. Studenci sami decydują o kolejności w jakiej odbywają poszczególne etapy praktyk. Należy jednak pamiętać aby pierwszy etap praktyk został zrealizowany w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin (warunek zaliczenia I etapu praktyk w sesji IV sem.)

Czy zamiast praktyki w szkolę mogę  odbyć cały wymagany wymiar praktyk (320 godzin) w firmie lub instytucji na stanowisku IT?

Tak, możliwa jest realizacja całego wymiaru praktyk w dziale IT firmy lub instytucji. W takim przypadku student sam decyduje czy posiada wystarczający poziom kompetencji zawodowych do realizacji takiej praktyki już na II roku studiów.

Co z „umową zleceniem”,  „umową  o dzieło”?

Również praca na umowę – zlecenie i umowę o dzieło może być potraktowana jako praca zwalniająca z praktyk, o ile przedmiotem zlecenia są prace z dziedziny IT. Aby zaliczyć praktyki w tym trybie należy dostarczyć potwierdzone przez zleceniodawcą zaświadczenie wg. wzoru dostępnego poniżej.

Co z osobami  prowadzącymi jednoosobowa działalność gospodarczą w branży IT?

Osoby, które realizują zadania informatyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej mogą zaliczyć praktykę dostarczając wypełnione i podpisane przez siebie zaświadczenie (wzór poniżej) wraz z kopią wpisu firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co z osobami  pracującymi na stanowisku niezwiązanym z informatyką?

Osoby, które pracują w zawodzie innym niż informatyka, mogą spróbować odbyć praktykę w miejscu pracy w ramach  przesunięcia miedzy działami.

Czy muszę pobrać z Uczelni jakieś dokumenty przed rozpoczęciem praktyki?

Tak. Chęć rozpoczęcia praktyki należy zgłosić przed jej początkiem na specjalnie przygotowanym formularzu. Na jego podstawie Pełnomocnik Rektora ds. staży zawodowych przygotuje niezbędne dokumenty. (skierowanie, umowa). Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej pod adres praktyki[(at)]wwsi.edu.pl

Jakie dokumenty są potrzebne do zaliczenia praktyk?

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie:

1. Skierowania – wypełnionego przez opiekuna praktyk oraz opatrzonego pieczęcią firmy lub szkoły

2. Sprawozdania z praktyk (1 strona A4)  podpisanego przez opiekuna praktyk.

Co jeśli zapomniałem pobrać z Uczelni skierowanie na praktykę? Czy mogę zaliczyć zrealizowaną już praktykę bez tego dokumentu?

Osoby, które zapomniały zgłosić chęć realizacji praktyki lub nie potrzebowały skierowania na praktyki z Uczelni w celu zaliczenie praktyk mogą dostarczyć zaświadczenie o realizacji praktyk zawodowych. Dodatkowo wymagane będzie dostarczenie sprawozdania z praktyk.

Jakie informacje powinno zawierać „sprawozdanie z praktyk”?

Sprawozdanie powinno zawierać:
- krótką charakterystykę szkoły/instytucji,
- omówienie wykonywanych prac konserwacyjno-modyfikacyjnych,
- opis zrealizowanych projektów, wykonywanych zadań,
- omówienie udziału w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (jeśli dotyczy),
- spostrzeżenia i opinie studenta na temat odbytej praktyki.

Sprawozdanie musi zawierać podpis opiekuna praktyk oraz pieczęć instytucji przyjmującej.


Wzory dokumentów dla osób chcących rozpocząć praktykę zawodową:

- formularz zgłoszeniowy (dla osób, które chcą otrzymać skierowanie na praktyki z Uczelni. Wypełniony elektronicznie formularz w formacie WORD należy przesłać na adres praktyki[(at)]wwsi.edu.pl)

- wzór sprawozdania z praktyk

 

 

Wzory zaświadczeń od pracodawcy umożliwiające zaliczenie praktyk w ramach pracy zawodowej na stanowisku IT:

Studia I stopnia:

- wzór zaświadczenia od pracodawcy (umowa o pracę)

- wzór zaświadczenia od pracodawcy (umowy cywilno-prawne)

- wzór zaświadczenia dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Studia II stopnia:

- wzór zaświadczenia od pracodawcy (umowa o pracę)

- wzór zaświadczenia od pracodawcy (umowy cywilno-prawne)

- wzór zaświadczenia dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Ostatnia modyfikacja: 05-05-2022 / MP