Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez WWSI Państwa danych osobowych. Informacje znajdują się tu: link.

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI
WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W WARSZAWIE

Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest jednostką organizacyjną Uczelni o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych.

§ 2

Biblioteka prowadzi działalność zgodnie z przepisami Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 z 2005 poz. 1365 wraz z późniejszymi zmianami), Ustawy o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 z 1997 poz. 539 wraz z późniejszymi zmianami) i Statutem Uczelni.

§ 3

Nadzór zwierzchni nad Biblioteką sprawuje Rektor Uczelni.

§ 4

Do korzystania ze zbiorów biblioteki Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki upoważnieni są nauczyciele naukowo-dydaktyczni, pracownicy i studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, zwani dalej „Czytelnikami”.

1. Udostępniania książek dokonuje się wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, której otrzymanie zobowiązuje do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
3. Przysposobienie biblioteczne odbywa się w trybie indywidualnego instruktażu w bibliotece Uczelni.
4. Książki wolno wypożyczać tylko na własne konto.
5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne.
6. W ramach Biblioteki działają: Wypożyczalnia i Czytelnia.
7. W Bibliotece należy zachować ciszę, nie wolno spożywać posiłków oraz obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i zakaz palenia tytoniu.
8. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu lub podawanie Bibliotece nieprawdziwych danych powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.


Zadania Biblioteki

§ 5

Biblioteka gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami procesu dydaktycznego oraz kierunkami działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni.

§ 6

W Bibliotece gromadzone są zbiory o charakterze uniwersalnym z uwzględnieniem dyscyplin naukowych takich jak:

- informatyka i technika komputerowa (systemy operacyjne, bazy danych, języki programowania, sieci komputerowe, Akademia Cisco, ORACLE, oprogramowanie SAP);
- języki obce (podręczniki i kasety);
- nauk ekonomicznych;
- nauk przyrodniczych (matematyka, fizyka uzupełniona o statystykę);
- nauk stosowanych (organizacja i zarządzanie, elektronika);
- psychologia ukierunkowana na psychologię społeczną, psychologię zarządzania z uwzględnieniem podstaw socjologii.

§ 7

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
- opracowywanie zbiorów i prowadzenie katalogów,
- udostępnianie zbiorów (prezencyjne i przez wypożyczenie),
- prowadzenie działalności bibliograficznej i informacyjno-dokumentacyjnej,
- prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie informacji naukowej oraz wewnętrznego przysposobienia bibliotecznego,
- przechowywanie, aktualizacja, selekcja i konserwacja zbiorów,
- współpraca z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej szkół wyższych.

Wypożyczalnia

§ 8

Wypożyczanie odbywa się tylko osobiście na podstawie ważnej legitymacji studenckiej Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, a pracownikowi po okazaniu dowodu osobistego.

§ 9

1. Biblioteka wypożycza:
- nauczycielom naukowo-dydaktycznym, pracownikom Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki – 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego;
- studentom studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych, podyplomowych – 2 woluminy na okres 2 tygodni;
- studentom ostatniego semestru 3 woluminy na 4 tygodnie.
2. Wypożyczenie wybranych pozycji Czytelnik rejestruje u pracownika Biblioteki i jemu też zwraca wypożyczone książki.
3. Biblioteka nie prowadzi rezerwacji książek. Istnieje możliwość jednorazowej prolongaty na następne 2 tygodnie za zgodą pracownika Biblioteki, zgłaszając stosowny wniosek i jednocześnie okazując wypożyczoną książkę, najpóźniej w ostatnim dniu upływającego terminu.
4. Przy pojedynczych egzemplarzach bibliotekarz może narzucić inny termin zwrotu tj. doba, weekend lub jeden tydzień.
5. W momencie wypożyczenia książek ze zbiorów Uczelni Czytelnik bierze odpowiedzialność za ich stan i termin zwrotu.
6. W razie ich uszkodzenia lub zagubienia Czytelnik obowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub wpłacić do kasy Szkoły trzykrotną wartość książki (w cenach aktualnych).

§ 10

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu książek Biblioteka stosuje następujące sankcje:
a) indywidualne upomnienia e-mailowe;
b) wstrzymanie wypożyczeń książek na okres jednego semestru;
c) w przypadkach szczególnych pozbawienie Czytelnika prawa korzystania z Wypożyczalni;

§ 11

Użytkownicy nie przestrzegający terminu zwrotu wypożyczonych książek nie mogą korzystać z następnych wypożyczeń do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 12

Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin od określonego w § 9 terminu zwrotu książki bardzo poszukiwanej.

§ 13

Uregulowanie zadłużenia powinno być dokonane w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od chwili jego powstania. W przypadku niedotrzymania tego terminu Bibliotekarz ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu dłużnika, skierować sprawę do władz Uczelni.

§ 14

Ze względu na konieczność dokonywania corocznej inwentaryzacji w okresie wakacji termin zwrotu wypożyczonych książek wyznacza się na dzień 5 lipca każdego roku.

§ 15

Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji na temat księgozbioru Uczelni, katalogach bibliotecznych oraz pomaga w doborze literatury.

Czytelnia

§ 16

1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy zainteresowani po okazaniu ważnego dokumentu z aktualnym zdjęciem.

2. Użytkowników Czytelni obowiązuje:
- pozostawienie w szatni wierzchnich okryć i parasoli;
- wpisanie się do zeszytu odwiedzin;
- cisza, czystość i porządek;
- zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia i picia napojów i spożywanie posiłków.
3. Zgłoszenie dyżurnemu Bibliotekarzowi wnoszonych materiałów oraz okazanie ich przy wychodzeniu z Czytelni.
4. Z pozycji należących do księgozbioru podręcznego oraz czasopism wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.
5. Czytelnik składa zamówienie na pozycję najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem Czytelni.
6. Czytelnik może wynieść na ksero pozycje z księgozbioru podręcznego na okres uzgodniony z dyżurnym Bibliotekarzem, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 2 godziny.
7. Nie wolno samodzielnie Czytelnikowi odkładać wykorzystanych pozycji na półki, a tylko do przeznaczonego do tego celu pojemnika.
8. Liczbę osób korzystających z Czytelni limituje liczba miejsc czytelniczych.Postanowienia końcowe

§ 17

1. Studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, nauczyciele naukowo-dydaktyczni odchodzący z Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący umowę o pracę zobowiązani są do przedłożenia w Wypożyczalni karty obiegowej, w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
2. Wymóg uregulowania zobowiązań w stosunku do Biblioteki dotyczy także pracowników korzystających z urlopów bezpłatnych, wychowawczych itp.
3. Środki finansowe na bieżącą działalność Biblioteki, z przeznaczeniem na zakup księgozbioru, aktualizację oprogramowania i prenumeratę czasopism, na wniosek kierownika Biblioteki określa i zatwierdza Rektor.
4. Decyzje w innych sprawach związanych z działalnością bieżącą i udostępnianiem zbiorów, nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie, podejmuje kierownik Biblioteki.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Ostatnia modyfikacja: 23-10-2015 / LS