Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI
WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W WARSZAWIE


Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), ustawy o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) i Statutem Uczelni.

§ 2

Biblioteka Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest jednostką organizacyjną Uczelni. Pełni fynkcje dydaktyczne, naukowe i usługowe.

§ 3

Nadzór zwierzchni nad Biblioteką sprawuje Prezydent Uczelni.

§ 4

Podstawowe zadania Biblioteki oraz bieżąca obsługa Czytelników realizowane są za pomocą Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego KOHA, zwanego dalej "systemem bibliotecznym".

§ 5

Do korzystania ze zbiorów biblioteki Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki upoważnieni są studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracji zwani dalej Czytelnikami. Biblioteka WWSI innym zainteresowanym, jako biblioteka naukowa, umożliwia korzystanie z jej zasobów, ale jedynie w czytelni.

 • Udostępniania książek dokonuje się na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, oraz zobowiązania do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne.
 • Konsekwencją nieprzestrzegania terminu zwrotu książek jest naliczanie kar pieniężnych, których wysokość ustala kierownik Biblioteki w porozumieniu z samorządem studenckim.
 • Przysposobienie biblioteczne odbywa się w trybie indywidualnego instruktażu w bibliotece Uczelni.
 • Książki wolno wypożyczać tylko na własne konto.
 • Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne.
 • W Czytelni dozwolone jest korzystanie z Internetu wyłącznie w zakresie koniecznym do uzyskania danych niezbędnych do procesu dydaktycznego na Uczelni.
 • Wykorzystywanie Internetu w Bibliotece WWSI w innym celu jest niedozwolone i może spowodować pozbawienie Czytelnika prawa do korzystania z Internetu w Czytelni.
 • W Bibliotece należy zachować ciszę.
 • Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu lub podawanie Bibliotece nieprawdziwych danych powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.


Zadania Biblioteki

§ 6

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • opracowywanie zbiorów,
 • udostępnianie zbiorów (odbywa się w trybie prezencyjnym w Czytelni i przez wypożyczenie),
 • prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie informacji naukowej,
 • przechowywanie, aktualizacja, selekcja i konserwacja zbiorów,
 • współpraca Biblioteki z kadrą naukową i studentami w zakresie systemu biblioteczno-informacyjnego oraz realizacji potrzeb i oczekiwań użytkowników,
 • współpraca z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej szkół wyższych,
 • w Bibliotece gromadzone są zbiory krajowe i anglojęzyczne z nastawieniem na specjalności informatyczne i nauki, które należą do kanonu wykształcenia informatyka, a wynikają z procesu nauczania i uczenia się oraz literatury zalecanej w sylabusach.


Wypożyczalnia

§ 7

Wypożyczanie odbywa się tylko osobiście na podstawie ważnej legitymacji studenckiej Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, a innym Czytelnikom po okazaniu dowodu tożsamości.

§ 8

  Biblioteka wypożycza:
 • Pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom administracji Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki – 6 woluminów na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego; w uzasadnionych przypadkach liczba woluminów i termin ich zwrotu mogą zostać ustalone indywidualnie w porozumieniu z pracownikiem Biblioteki:
 • Studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych – 3 woluminy na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia tego okresu po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki; studentom na ostatnim roku studiów inżynierskich czy magisterskich przysługuje 5 woluminów na okres do 30 dni.
 • Wypożyczenie wybranych pozycji Czytelnik rejestruje u pracownika Biblioteki i zwrot książek odbywa się u pracownika Biblioteki.
 • Czytelnik i Bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Ewentualne uszkodzenia powinny być odnotowane w bazie danych i na karcie książki. Czytelnik jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wypożyczonymi książkami, chroniąc je przed uszkodzeniami.


§ 9

Studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki kończący studia oraz pracownicy rozwiązujący umowę o pracę zobowiązani są do przedłożenia w Wypożyczalni karty obiegowej, w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki. Wymóg uregulowania zobowiązań w stosunku do Biblioteki dotyczy także pracowników korzystających z urlopów bezpłatnych, wychowawczych itp.


§ 10

  Niedotrzymanie terminu zwrotu książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:
 • Naliczanie opłaty za każdy dzień zwłoki i od każdego tytułu wg Cennika opłat stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.


§ 11

 1. Czytelnik Biblioteki WWSI przyjmuje do wiadomości obowiązywanie opłat, a także możliwość dochodzenia jej na drodze sądowej przed sądem właściwym ze względu na siedzibę WWSI.
 2. Uregulowanie zadłużenia powinno być dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili jego powstania. W przypadku niedotrzymania tego terminu Bibliotekarz ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu dłużnika, skierować sprawę do władz Uczelni, zgłosić do Krajowego Rejestru Dłużników i Windykatora.
 3. Termin zwrotu wypadający w niedzielę lub święto zobowiązuje Czytelnika do zwrotu książek w dniu po nim następującym, bez naliczania opłaty za wolne dni.
 4. Czytelnikowi przysługuje prawo złożenia raz w roku akademickim podania do Kwestora Uczelni z prośbą o umorzenie części naliczonych kar.
 5. Konto zostaje odblokowane po wniesieniu opłaty. Czytelnikowi, który 3-krotnie z rzędu nie dotrzymał terminu zwrotu ogranicza się na 3 miesiące liczbę przysługujących do wypożyczenia woluminów, początkowo o jeden wolumin, a w wypadku następnych opóźnień – o kolejne.
 6. Zwrot książek może nastąpić przez osobę trzecią, a w uzasadnionych przypadkach wysłanie pocztą. Termin zwrotu książki jest równoznaczny z datą wysyłki.
 7. Czytelnik odpowiada za stan wypożyczonej książki. Z chwilą stwierdzenia, że książka została zniszczona lub zagubiona Bibliotece przysługuje prawo do żądania odkupienia identycznego egzemplarza książki lub nowszego wydania. Jeśli Czytelnik nie może nabyć książki, to wówczas zwraca jej pieniężną równowartość, określoną przez Bibliotekę.
 8. Środki pieniężne z tytułu opłat za nieterminowe zwroty przekazane będą na zaspokojenie bieżących potrzeb Biblioteki WWSI.


Czytelnia

§ 12

 • Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy zainteresowani po okazaniu ważnego dokumentu.
 • Użytkowników Czytelni obowiązuje: pozostawienie w szatni wierzchnich okryć i parasoli, zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia i picia napojów, oraz spożywania posiłków.
 • Zgłoszenie dyżurnemu Bibliotekarzowi wnoszonych materiałów oraz okazanie ich przy wychodzeniu z Czytelni.
 • Z pozycji należących do księgozbioru podręcznego oraz czasopism wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.


Udostępnianie prac dyplomowych

§ 13

 • Prace dyplomowe absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przechowywane w Bibliotece stanowią zbiory specjalnej troski o ograniczonym dostępie, tj. dostęp do nich wymaga pisemnej zgody Rektora i Promotora.
 • Warunkiem zapoznania się z treścią prac dyplomowych jest złożenie Wniosku o udostępnienie pracy dyplomowej (formularz do wypełnienia jest dostępny w Bibliotece).
 • Prace dyplomowe udostępniane są tylko na miejscu w Czytelni.
 • Zabrania się dokonywania z prac dyplomowych odbitek kserograficznych, fotograficznych i tym podobnych.


Postanowienia końcowe

§ 14

 • Decyzje w innych sprawach związanych z działalnością bieżącą i udostępnianiem zbiorów, nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, podejmuje kierownik Biblioteki.
 • Od decyzji Kierownika Biblioteki przysługuje odwołanie do Prezydenta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
 • Środki finansowe na bieżącą działalność Biblioteki, z przeznaczeniem na zakup księgozbioru, aktualizację oprogramowania i prenumeratę czasopism, na wniosek kierownika Biblioteki określa i zatwierdza Prezydent.
 • Za rzeczy pozostawione na terenie Biblioteki, Biblioteka nie odpowiada.


Informacja o zasadach przetwarzania danych dla osób korzystających z Biblioteki

§ 15

 • Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez WWSI Państwa danych osobowych. Informacje znajdują się tu: link.
 • Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług bibliotecznych oraz wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574).
 • Jeżeli Pani/Pan jest studentką/studentem, to Pani/Pana dane osobowe, które są dostępne w systemie dziekanatowym naszej Uczelni są automatycznie pobierane do systemu informatycznego Biblioteki w ograniczonym zakresie, to są dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu stacjonarnego, nr telefonu komórkowego oraz adres mailowy.
 • Zamknięcie konta bibliotecznego następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.

 

Załącznik 1 - Opłaty specjalne
Zarządzenie Prezydenta WWSI

  Ostatnia modyfikacja: 27-08-2020 / LS